بانك اطلاعات پژوهش هاي ديابت و اختلالات متابوليك WHO Collaborating Centre for Research and Education on Management of Osteoporosis and Diabetes      مركز تحقيقات ديابت و اختلالات متابوليسم

Iranian Databank of Diabetes and Metabolic Disorders


درباره بانک

همه‌ساله پژوهش‌ها و مطالعه‌هاي قابل توجهي در كشور در زمينه‌ي ديابت و اختلالات متابوليك انجام مي‌گردد كه دست‌رسي به نتايج اين مطالعه‌ها اهميت بسيار زيادي براي ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي مرتبط با پاسخ به اين بيماري ها دارد. با توجه به نياز مبرم به فراهم اوردن امكان اين دست‌رسي، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران و شبكه تحقيقات ديابت و اختلالات متابوليك كشور سايت  بانك اطلاعاتي پژوهش هاي ديابت و اختلالات متابوليك ايران را راه اندازي نمودند تا به‌صورت رايگان امكان دست‌رسي را براي تمامي علاقه‌مندان فراهم سازد.

بانك اطلاعات پژوهش هاي ديابت و اختلالات متابوليك
كليه حقوق محفوظ است